ZŠ a MŠ Uherčice

Informace o screeningové testování žáků ve škole, ochrana dýchacích cest

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, a to pomocí neinvazivních antigenních testů pro samoodběr. Testovací sady dodá bezplatně žákům škola.

Testování bude probíhat vždy ve třídě pod dohledem vyučujících. Rodiče, kteří chtějí asistovat svému dítěti u testování, mohou s dítětem přijít v čase 7.20 – 7.40 hod.

1. testování     - u žáků 2. až 5. ročníku           - 1. září 2021

                          - u žáků 1. ročníku                  - 2. září 2021

2. testování     - u všech ročníků                       - 6. září 2021

3. testování     - u všech ročníků                       - 9. září 2021

Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost:

a) 14 dnů po plně dokončeném očkování, nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),

b)případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Tuto skutečnost je nutné nejpozději v den testování doložit.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky ZŠ podrobit se preventivnímu testování.

Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (viz výše), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole či školní družině, a to pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

1. Bude mít povinnost nosit předepsanou ochranu dýchacích cest (zdravotnickou obličejovou masku – tzv. chirurgickou roušku), a to po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. nejen ve společných prostorách školy, ale i ve třídě při výuce.
2. V případě, kdy žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku, škola neumožní žákovi osobní přítomnost na vzdělávání, či poskytování školských služeb (družina, jídelna).
3. V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Žák není poté automaticky omluven ze svého vzdělávání.
4. Nesmí cvičit ve vnitřních prostorech a převléká se s odstupem od ostatních osob.
5. Nesmí zpívat.
6. Při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů se nepoužívá ochranný prostředek dýchacích cest, musí ale sedět v lavici nebo u stolu; v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

 

Všichni žáci, kteří budou testováni a mají negativní výsledek testu, jsou povinni užívat při pohybu ve společných prostorách školních budov k ochraně dýchacích cest min. tzv. chirurgickou roušku. Při výuce tato povinnost odpadá.

Zákonní zástupci vybaví své děti minimálně dvěma kusy tzv. chirurgických roušek včetně obalu na ně. V případě potřeby má škola dostatečné zásoby. Na požádání je bezplatně vydá žákům.

 

Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty:

- osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
-  osoby, které mají v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že nemohou mít ze zdravotních důvodů nasazen žádný ochranný prostředek.

Odložené testování

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

V případě, že se žák navštěvuje ranní školní družinu, není nezbytně nutné, aby byl test proveden při příchodu do družiny. Žák může být testován až ve škole (ve třídě s vyučujícím).

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu. (k tomuto kroku může ale dojít pouze po testování prováděném 9. září 2021)

Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních při návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem.

Povinnou konfirmaci (ověření výsledku) v případě pozitivního AG testu škola již neprovádí.

Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že žák byl testován s pozitivním výsledkem.

Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu RT-PCR, nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží zákonný zástupce žáka neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované osoby.

Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků (byla-li tedy předtím vůbec přerušena).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného žáka AG testem, zákonný zástupce žáka je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku.

Testy provedené ve škole jsou platné pro účely preventivního testování do doby provedení dalšího preventivního testu.

Zákonní zástupci vybaví své děti minimálně dvěma kusy tzv. chirurgických roušek včetně obalu na ně. V případě potřeby má škole dostatečné zásoby. Na požádání je bezplatně vydá žákům.
O výsledku antigenních testů nebude chodit zákonným zástupcům SMS zpráva jako tomu bylo v případě PCR testů, které byly prováděny na konci šk. roku 2020/21.
Veškeré detailní informace o provozu škol a jejich součástí, antigenním testování, podmínkách ochrany dýchacích cest apod. jsou uveřejněny:

https://www.edu.cz/covid-19/faq-covid-19/

https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/08/MSMT_Manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf

Pokud je v důsledku mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy, přechází nepřítomní žáci na distanční výuku po dobu trvání tohoto stavu.

 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat nepřítomným žákům vzdělávání distančním způsobem. Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci.

Školní družina:

Osobní přítomnost žáka ve školní družině lze připustit také pouze tehdy, pokud splní stejné podmínky, jaké jsou stanoveny pro osobní přítomnost v samotné ZŠ.

Školní družina žáky není povinna testovat – informace o žákovi obdrží od ZŠ.