ZŠ a MŠ Uherčice

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, s ohledem na vládní opatření, která jsou nyní zavedena, lze předpokládat, že zápis proběhne bez osobní přítomnosti, pouze administrativní formou.

Pro školní rok 2020/2021 zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem školní docházky.

Termín zápisu je v naší škole stanoven na 14. dubna 2021.

Nejpozději tento den je nutné podat přihlášku a osobní dotazník dítěte.

K zápisu je nutné doručit do školy tyto dokumenty:

Žádost o přijetí do ZŠ
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Žádost o odklad (Chcete-li o něj požádat. Doporučení pro případný odklad budou řešena individuálně.)

Kde získáte potřebné dokumenty?

1. Hypertextovým odkazem v názvu dokumentu (ctrl + kliknutí na název),
2. stažením z webových stánkách školy www.zsuhercice.cz - základní škola - pro rodiče,
3. je možné si je vyzvednout ve škole ve dnech 29.- 31. března od 8.00 do 12.00 hodin, případně v jiný čas po předchozí domluvě na tel. 519418112, 730898680.

Náležitosti je nutné doručit do školy jedním z následujících způsobů:

1. Do datové schránky školy (rzmmimd), od 1. do 14. 4.  2021,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, od 1. do 14. 4. 2021,
3. poštou, od 1. do 14. 4.2021,
4. osobním podáním dne 14. dubna 2020 od 10.00 do 16.00 hodin.

Pokud v uvedený den pro osobní podání se ze závažných důvodů nebudete moci dostavit, kontaktujte ředitelku školy pro individuální domluvu. (Závažným důvodem je nemoc, karanténa…, apod.)

V případě, že zvolíte osobní podání, prosím o zaslání požadovaných dokumentů ještě před termínem zápisu jako přílohu běžného emailu na adresu reditelna@zsuhercice.cz . I když nebudou mít hodnotu originálu, usnadní administrativní přípravu. Díky tomu můžete obdržet již při osobním podání originálních dokumentů doklad o Zahájení správního řízení s identifikačním číslem a nebude nutné jej zasílat doporučenou poštou. Není to samozřejmě nezbytné.

Odevzdání výše uvedených dokumentů postačí k tomu, aby byl ze strany školy zahájen v den zápisu právní akt (správní řízení) v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky a udělení odkladu zahájení školní docházky. 

Proběhne pouze administrativní, formální část zápisu a předání rozhodnutí o zahájení správního řízení ve věci přijetí ze strany ředitelky školy. Děti s sebou v žádném případě neberte.

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné dodat:

1. Zprávu z vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC).
2. Doporučení odborného ošetřujícího lékaře k odkladu (stačí i od dětského lékaře).
3. Žádost o odklad.  

*Zprávy z PPP o posouzení zralosti a zprávu od lékaře lze dodat později než v den zápisu.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, jako ředitelka školy stanovuji pro školní rok 2020/2021 cílovou kapacitu prvního ročníku následovně:

max. počet žáků v prvním ročníku je 25 žáků (v případě zařazení žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami může být počet snížen)

TERMÍN ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU:

výsledky budou zveřejněny po skončení příjímacího řízení  –  od 3. 5. 2021

a) na webových stránkách školy : www.zsuhercice.cz v záložce ÚŘEDNÍ DESKA

b) ve vitríně základní školy

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Další  informace:

-  rozhodnutí o přijetí bude anonymní pod přiděleným číslem a zveřejněno výše uvedeným způsobem
-  vzhledem k tomu, že neproběhne motivační a diagnostická část, prosím rodiče, aby si znovu prostudovali Desatero pro rodiče předškolního věku, které je zveřejněno na webových   stránkách školy ( mateřská škola->pro rodiče->desatero..). Je nutné zodpovědně zvážit, zda je Vaše dítě již zralé na zahájení školní docházky.
- motivační a diagnostická část proběhne pouze v případě, že to umožní situace
-  škola uspořádá setkání s rodiči a zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy pouze pokud to umožní situace
-  škola uspořádá informativní schůzku pro rodiče přijatých dětí, na které se získají informace o organizaci výuky v 1. třídě, pomůckách, učebnicích, chodu školy, školní družině apod.  Schůzka se v případě pokračujících opatření uskuteční formou videokonference. Pozvánku ke schůzce obdržíte emailem.

Mgr. Marcela Klatovská, ředitelka

 

Základní škola