ZŠ a MŠ Uherčice

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019-2020

Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav vyhlašuje s vědomím zřizovatele ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019-2020

Zápis do MŠ Uherčice se uskuteční dne  14. 5. 2019 od 14.00 do 16.00 hod v kanceláři v budově mateřské školy.

Před zápisem si rodiče vytisknou:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list
Zmocnění k zastupování, kterým zmocní jednoho z rodičů k zastupování ve smyslu ustanovení § 33 dost. 2 písm. b.) zákona 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
Tiskopis kontaktních údajů

Vše je na webových stránkách – www.zsuhercice.cz v sekci mateřská škola – pro rodiče.

V době zápisu doručí zákonný zástupce do mateřské školy vyplněnou žádost o přijetí dítěte, zmocnění, evidenční list potvrzený lékařem a kopii rodného listu dítěte. Zákonný zástupce s sebou vezme platný občanský průkaz z důvodu ověření trvalého bydliště.

Bude postupováno dle vnitřních směrnic školy a dle správního řádu.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní zákonní zástupci s uvedením alespoň jednoho telefonního kontaktu, pro případ upřesnění žádosti nebo záporného rozhodnutí.

Kladná rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které bude přiděleno a oznámeno rodiči při předání dokumentů do mateřské školy v den zápisu, na hlavní nástěnce mateřské školy a na webových stránkách www.zsuhercice.cz v zákonné lhůtě.

Žadatelům, kterým ředitelka nevyhoví, bude před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v termínu sděleném na hlavní nástěnce mateřské školy a na webových stránkách. To se netýká žadatelů, kteří se práva vyjádřit se k podkladům vzdají.

Kritéria pro přijetí do MŠ – jsou součástí Školního řádu MŠ a jsou k dispozici na webových stránkách školy, pro případ potřeby budou k dispozici při zápisu do MŠ k přečtení.

Informace o škole a přehled očekávaných dovedností dětí při nástupu do mateřské školy si můžete přečíst taktéž na webových stránkách mateřské školy.

Mgr. Marcela Klatovská, ředitelka